Location3_Logo_150-04

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε τέσσερις φάσεις που περιλαμβάνουν επτά ενότητες εργασίας, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:

Ενότητες Εργασίας

ΦΑΣΗ 1: Απαιτήσεις Χρηστών, Προδιαγραφές συστήματος, Αρχιτεκτονική

Στο πρώτο στάδιο, προκειμένου να αναπτυχθούν οι επί μέρους εφαρμογές που θα αποτελέσουν το ερευνητικό αντικείμενο του Έργου, είναι αρχικά απαραίτητο να αναγνωριστούν και να καταγραφούν οι ανάγκες, τις οποίες αυτές θα κληθούν να εξυπηρετήσουν. Θα πρέπει επομένως να διερευνηθούν και να αποτυπωθούν τα πιθανά σενάρια χρήσης, τόσο από πλευράς επαγγελματικών / επιχειρηματικών προδιαγραφών (professional specs, technical & business objectives) όσο και από πλευράς τελικού χρήστη (user stories).

Με συλλογική εμπειρία 40 χρόνων, στο χώρο του κινηματογράφου και της βιομηχανίας παραγωγών θεάματος, οι συντελεστές της Αργοναύτες Οπτικοακουστικές Παραγωγές διαθέτει πολυσχιδή πείρα στους τομείς της ανάπτυξης, παραγωγής και παρουσίασης πολυμεσικών παραγωγών και στην ανεύρεση κατάλληλων τοποθεσιών συγκεκριμένα. Μετρούν περισσότερες από 20 τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές και πολλαπλάσιες συνεργασίες με καλλιτεχνικούς, τεχνικούς και διοικητικούς συντελεστές κάθε ειδικότητας. Επιπλέον, η ξεχωριστή τους παρουσία ως ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής προσθέτει στην εμπειρία και την εξοικείωσή τους με τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και το όραμα της εκάστοτε παραγωγής. Με βάση την εμπειρία αυτή, κατά την περίοδο της προεργασίας και με τη συμμετοχή ειδικών του χώρου (σκηνοθέτες, ηθοποιοί) θα καταγραφούν και παραδοθούν στους ερευνητικούς/τεχνολογικούς φορείς της σύμπραξης όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος πιθανών σεναρίων και συνθηκών χρήσης για τις υπό έρευνα εφαρμογές με σκοπό την καταγραφή της τελικής αρχιτεκτονικής συστήματος.

ΦΑΣΗ 2: Έρευνα / Τεχνολογική ανάπτυξη / Προτυποποίηση και Ενοποίηση συστημάτων

Στο δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσει η έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη/προτυποποίηση και ενοποίηση των 3 ακόλουθων βασικών μερών συστήματος που περιγράφει η προτεινόμενη αρχιτεκτονική:

  • To Back-end της διαδικτυακής πλατφόρμας που είναι υπεύθυνο για την Διαχείριση οπτικοακουστικού γεωδαιτημένου υλικού και τη διαχείριση υπηρεσιών τελικού χρήστη και συμπεριλαμβάνει το λογισμικό της Μηχανής Αναζήτησης με βάση ετικέτες αλλά και ταυτοποίηση οπτικοακουστικού περιεχομένου, τη Διαχείριση Ετικετών και Δεικτοδότησης οπτικοακουστικού υλικού, το υποσύστημα Διαχείρισης χρηστών και δικαιωμάτων χρήσης υλικού καθώς και το Υποσύστημα υπηρεσιών B2B.
  • Το Front-end της διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει τις διεπαφές χρήστη ως προς Διαχείριση προφίλ και παρεχόμενων / ζητούμενων υπηρεσιών, Αναζήτηση / Προβολή / Καταχώρηση / Δεικτοδότηση οπτικοακουστικού υλικού και Διαδικτυακή Εφαρμογή Επαυξημένου Storyboarding.
  • Τις Εξωτερικές Εφαρμογές της πλατφόρμας (Mobile Location Scouting app και Προβολής Storyboarding σε Εικονική Πραγματικότητα) που επιτρέπουν τη διάδραση με τα βασικά υποσυστήματα της πλατφόρμας από φορητές συσκευές.

ΦΑΣΗ 3: Εφαρμογές, Αξιολόγηση και Επικύρωση

Στο τρίτο στάδιο θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές και εφαρμογές του συστήματος σε συνεργασία με όλους τους φορείς της σύμπραξης, υπό τη γενική επιμέλεια της Αργοναύτες. Ουσιαστικά, πρόκειται για την παραγωγή μίας ταινίας μικρού μήκους και του αντίστοιχου “making of”, οι οποίες θα σχεδιαστούν, θα δημιουργηθούν και θα παρουσιαστούν χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που θα τους παρέχει το Location3. Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την εγκυρότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος, καθώς οι φορείς καλούνται να αποδείξουν τη χρησιμότητα, αλλά και την πρακτικότητά του. Είναι δε πολύ πιθανό, να προκύψει η ανάγκη για βελτιώσεις, αλλαγές ή πιθανή αναθεώρηση των στόχων και των εφαρμογών του καθώς και των πιθανών διόδων εκμετάλλευσής του.

ΦΑΣΗ 4: Αποτίμηση, Διάχυση και Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων

Το έργο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην διάχυση των αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με στόχο την περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του. Βασικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών δράσεων θα είναι η Hypertech με μακρά πείρα στον προγραμματισμό και υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας και η Αργοναύτες, έχοντας εξειδικευμένη γνώση της αγοράς παραγωγών θεάματος και τελικού χρήστη του προϊόντος.

Μέσα από ημερίδες παρουσίασης του έργου (open days) θα κληθούν εκπρόσωποι φορείς του ερευνητικού, τεχνολογικού, πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπου θα παρουσιασθούν οι υπηρεσίες και εφαρμογές της πλατφόρμας Επίσης, οι εκπροσωπούντες φορείς του Location3 θα συμμετάσχουν μέσω ειδικών περιπτέρων ή infodesks σε εκθέσεις διεθνούς κύρους παρουσιάζοντας το έργο αποσκοπώντας να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για την περαιτέρω προώθηση και εξέλιξή του. Οι εταιρείες Hypertech και Αργοναύτες θα αξιοποιήσουν το δίκτυο των πελατών και συνεργατών τους για την προώθηση του τελικού εμπορικού προϊόντος. Η Hypertech και Αργοναύτες, φιλοδοξούν να ενεργοποιήσουν τα δίκτυα των πελατών και συνεργατών τους μέσω στοχευμένων ενεργειών διάχυσης με στόχο τη βιωσιμότητα, την περαιτέρω αξιοποίηση και ενδεχομένως την επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Location3.

Location3_Logo_72-04

Επικοινωνία